Dorobek naukowy

Rozprawa doktorska
TYTUŁ  BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE I POLITYCZNE POLSKI W PROGRAMACH WYBORCZYCH POLSKICH PARTII PARLAMENTARNYCH W OKRESIE III RP
PROMOTOR  PROF. DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW NOWAKOWSKI
WYDZIAŁ  WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
JEDNOSTKA  WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

Praca magisterska
TYTUŁ  NIETYKALNOŚĆ DYPLOMATÓW
PROMOTOR  PROF. DR HAB. JANUSZ SYMONIDES
WYDZIAŁ  WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH
JEDNOSTKA  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

DOROBEK NAUKOWY


I. MONOGRAFIE I PUBLIKACJE ZWARTE

M. Ilnicki, Ł. Nowakowski, I. Protasowicki (red. nauk.), Geopolityka współczesnego bezpieczeństwa energetycznego. Wybrane aspekty, Warszawa 2017.

M. Janowski, M. Jastrzębski, Ł. Nowakowski, I. Protasowicki, Polityka bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej. Rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2016.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, J. Rajchel, H. Szafran, Rola premierów RP w polityce bezpieczeństwa państwa po 1989 roku, Warszawa, 2012. POBIERZ NA WŁASNY UŻYTEK

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Bezpieczeństwo polityczne i militarne Polski po 1989 roku, Rzeszów, 2008. POBIERZ NA WŁASNY UŻYTEK 

II. ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH I ARTYKUŁY

I. Protasowicki, Rola szkodliwego oprogramowania w geopolityce [w:] Przegląd Geopolityczny, nr 26:2018, Warszawa 2018.

I. Protasowicki, Wpływ zagrożenia atakami DOS/DDOS na bezpieczeństwo teleinformatycznej infrastruktury krytycznej [w:] Modern Management Review, nr 1(25)2018, Rzeszów 2018.

I. Protasowicki, Bezpieczeństwo teleinformatyczne w pracach Sejmu RP VIII kadencji [w:] Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 3(40)2017, Warszawa 2017.

I. Protasowicki, Rola zagrożeń teleinformatycznych w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym, I. Oleksiewicz (red.), Warszawa 2017.

I. Protasowicki, RAT – zagrożenie każdego użytkownika sieci globalnej [w:] Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 2(39)2017, Warszawa 2017.

1I. Protasowicki, Bezpieczeństwo teleinformatyczne krytycznej infrastruktury elektroenergetycznej [w:] Geopolityka współczesnego bezpieczeństwa energetycznego. Wybrane aspekty, M. Ilnicki, Ł. Nowakowski, I. Protasowicki (red.), Warszawa 2017.

I. Protasowicki, Phishing jako zagrożenie bezpieczeństwa osobistego w sieci [w:] Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 4(37)2016, Warszawa 2016.

I. Protasowicki, Hardware trojan jako rosnące zagrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego [w:] Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 3(36)2016, Warszawa 2016.

V. Drábik, K. Galicki, I. Protasowicki, Wpływ systemów przesyłowych surowców energetycznych na kształtowanie bezpieczeństwa energetycznego polski [w:] Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 2(35)2016, Warszawa 2016.

I. Protasowicki, Istota finansów publicznych [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Gospodarka. Społeczeństwo – wybrane zagadnienia, M. Ilnicki, Z. Nowakowski (red.), Warszawa 2016.

I. Protasowicki, S. Czepielewski, K. Księżopolski, W. Jurasz (red.), Bezpieczeństwo Energetyczne RP. Raport, Krynica Zdrój, 9 września 2015.

M. Jurgilewicz, I. Protasowicki, Współczesne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [w:] Bezpieczeństwo Europy. Kontekst gospodarczy, T.Z. Leszczyński (red.), Kraków 2015.

I. Protasowicki, Wybrane współczesne zagrożenia euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa [w:] Dylematy bezpieczeństwa współczesnego państwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, M. Polinceusz, M. Pomykała (red.), Rzeszów 2015.

M. Juchnicki, Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Przeciwdziałanie atakom bioterrorystycznym. Analiza rozwiązań systemowych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych [w:] Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel (red.), Warszawa-Dęblin 2015.

I. Protasowicki, D. Zmysłowski, Testowanie wydajności i odporności infrastruktury krytycznej na cyberataki [w:] Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel (red.), Warszawa-Dęblin 2015.

I. Protasowicki, Wpływ polityki energetycznej na bezpieczeństwo gospodarcze państwa [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa. Gospodarka. Społeczeństwo – wybrane zagadnienia, M. Ilnicki, Z. Nowakowski (red.), Warszawa 2015.

M. Juchnicki, Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Interoperacyjność europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym [w:] Bezpieczeństwo w lotnictwie w różnych aspektach działalności lotniczej, T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski (red), Dęblin 2014.

A. Kalata, Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Wybory do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku – implikacje dla procesu europeizacji [w:] Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 2(27)2014, Warszawa 2014.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Bezpieczeństwo dyplomatów w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa państwa [w:] Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński, Szczytno 2014.

I. Protasowicki, Z. Nowakowski, M. Juchnicki, Zarządzanie kryzysowe w Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel (red.), Warszawa-Dęblin 2014.

M. Juchnicki, Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Zarządzanie kryzysowe w Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel (red.), Warszawa-Dęblin 2014.

A. Kalata, Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego Polski [w:] Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa – wybrane zagadnienia, M. Ilnicki, Z. Nowakowski (red.), Warszawa 2014.

M. Juchnicki, Z. Nowakowski, I. Protasowicki, System zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej [w:] Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa – wybrane zagadnienia, M. Ilnicki, Z. Nowakowski (red.), Warszawa 2014.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Działania Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego [w:] Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel (red.), Warszawa 2013.

M. Juchnicki, Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Wpływ Europejskiej Agencji Obrony na bezpieczeństwo europejskie [w:] UE-NATO Strategiczne problemy bezpieczeństwa, T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski (red.), Dęblin 2012. 

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, J. Rajchel, Changes in the Polish political system in the first peroid of political transformation [w:] Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 2(19)2012, Warszawa 2012. 

M. Juchnicki, Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Impact of fiscal and monetary policies on economic security of Poland [w:] Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 1(18)2012, Warszawa 2012.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Mechanizm finansowania operacji zbrojnych Athena jako składnik Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej [w:] Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacje dla Polski, A. Letkiewicz, Z. Nowakowski, K. Rajchel (red.), Warszawa 2011.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Determinants of security of the Republic of Poland [w:] Ku społeczeństwu obywatelskiemu – społeczne aspekty przemian systemowych, Z. Nowakowski, Z. Sirojć (red.), Warszawa 2010.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Zmiany w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego Polski po 1989 roku [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, E. Libanowska, I. Michałkow, W. Novikov, Z. Siroic, A. Stiepanov (red.), Warszawa 2010.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Wpływ transformacji ustrojowej na bezpieczeństwo gospodarcze Polski [w:] Społeczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, E. Libanowska, I. Michałkow, W. Novikov, Z. Siroic, A. Stiepanov (red.), Warszawa 2010.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Understanding Security Policy: The Security Culture, ЕЖЕГОДНИК 2010, КРАСНОДАР 2010.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski na tle członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej [w:] Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku, T. Jemioło, K. Rajchel (red.), Warszawa 2009.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Bezpieczeństwo informacyjne a cyber terroryzm, Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 1(9)2009.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Bezpieczeństwo ekonomiczne jednostki a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 1(8), Warszawa 2008.

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Polska w euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa. Miejsce Polski w NATO i Unii Europejskiej [w:] T. Jemioło, K. Rajchel (red.), Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – wyzwania i dylematy, Warszawa 2008. 

Z. Nowakowski, I. Protasowicki, Bezpieczeństwo polityczno-militarne Polski po przystąpieniu do NATO, Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 1(6)2007. 

I. Protasowicki, Straż miejska a biuro szeryfa – porównanie formacji porządku publicznego na poziomie lokalnym, artykuł opublikowany w materiałach z konferencji naukowej Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 20-21 września 2007 r. 

III. UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Geopolityka współczesnego bezpieczeństwa energetycznego w Europie, konferencja naukowa zorganizowana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Warszawa, 28 września 2016 r. (członek komitetu organizacyjnego)

Prawo i bezpieczeństwo w wymiarze publicznym, konferencja naukowa zorganizowana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Warszawa, 1 lipca 2015 r. 

Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, II konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinikę Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Dęblin, 12-13 maja 2015 r.

Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Europeistyki i Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytety Warszawskiego, Warszawa, 18 marca 2015 r.

Bezpieczeństwo w portach lotniczych i ochrona przed aktami bezprawnej ingerencji, IV międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin, 11-12 września 2014 r.

Bezpieczeństwo osób ustawowo podlegających ochronie wobec zagrożeń XXI w., konferencja zorganizowana przez Biuro Ochrony Rządu, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawa, 12 czerwca 2014 r.

Zarządzanie kryzysowe w administracji, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinikę Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Dęblin, 6-7 maja 2014 r.

Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wojskowy Instytut Medyczny, Białobrzegi, 3-4 grudnia 2013 r.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacje dla Polski, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Katedrę Prawa Publicznego WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego, Słowacką Akademię Sił Zbrojnych, Katedrę Prawa i Administracji WZiM Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Warszawa, 5 grudnia 2011 r.

Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Akademię Obrony Narodowej oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa, 18 maja 2009 r.

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – wyzwania i dylematy, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie oraz Wydział Strategiczno-Obronny Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, 5 czerwca 2008 r. 

Zwalczanie terroryzmu A.D. 2008 – jaka przyszłość? Konferencja zorganizowana przez Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Euro-Media, Warszawa, 15 stycznia 2008 r. 

Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa, 20-21 września 2007 r. 

Polska – część jednolitego europejskiego rynku: wyzwanie innowacyjności, Fundusze Europejskie jako forma wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – Europa pod honorowym patronatem prezesa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 5 lipca 2007 r. 

Unia Europejska w czasie Prezydencji Niemiec: Nowe Otwarcie? Konferencja zorganizowana przez Fundację Friedricha Eberta i Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – Europa, Warszawa, 11 kwietnia 2007 r.

IV. WYKŁADY I ĆWICZENIA

Wiedza o państwie i prawie

Wiedza o kulturze

Konstytucyjny system organów państwowych

Bezpieczeństwo państwa

Współczesne systemy polityczne

Marketing polityczny

Geografia bezpieczeństwa

Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego

Retoryka i erystyka

Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Bezpieczeństwo osobiste w sieci

Bezpieczeństwo energetyczne

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Informacyjne systemy zarządzania

Audyt i certyfikacja systemów informatycznych

Przestępczość w cyberprzestrzeni 

V.PROMOTOR I RECENZENT PRAC DYPLOMOWYCH

Od 2013 roku byłem recenzentem przeszło 200 prac dyplomowych z obszarów dziennikarstwa, bezpieczeństwa i administracji. W tym samym okresie wypromowałem blisko 100 studentów na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo oraz administracja oraz byłem promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim.